Cymerwch ein Holiadur: Cliciwch yma i gymryd arolwg byr ar bysgota.

Cyflwyniad

Diolch am ddod yma i gael gwybod am y prosiect newydd cyffrous Pysgota Môr 2016 a sut y gallwch helpu i wneud yn llwyddiant. Mae’n ddilyniant i’r prosiect Lleoliad Pysgota Môr 2012, a oedd yn dangos y pwysigrwydd economaidd a chymdeithasol enfawr o bysgota môr yn Lloegr, ac wedi helpu cyrff pysgota môr a’r llywodraeth i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ar bolisïau ar gyfer hyrwyddo cadwraeth tymor hir ein stociau pysgod gwerthfawr.

Yn 2016, rydym yn cynnal arolwg arall, y tro hwn ledled y DU, i ddarganfod mwy am bwysigrwydd pysgota môr, gan gynnwys:

  • Beth sy’n cael ei ddal
  • Faint sy’n cael ei wario ar chwaraeon

Y tro hwn, mae angen cymorth sampl fawr o bobl sy’n pysgota ar gyfer hamdden yn y môr o amgylch y DU, ac a fyddai’n fodlon i gadw dyddiadur yn cofnodi eu teithiau pysgota, dalfeydd a gwariant ar bysgota môr yn 2016 os gwelwch yn dda.

Cymerwch Ein Holiadur

Y cam cyntaf yw holiadur sylfaenol iawn y byddem yn hoffi i chi i’w gwblhau.

Cliciwch yma i fynd â’r holiadur

Mae’n cymryd llai na phum munud i’w gwblhau ac yn gofyn i chi:

  • A ydych wedi bod yn pysgota môr o gwbl yn 2015 ai peidio
  • Pa mor rheolaidd yr ydych wedi bod
  • A ydych wedi gwneud unrhyw fathau eraill o bysgota hamdden megis pysgota gwaywffon
  • Mae hefyd yn gofyn a oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun dyddiadur newydd am eich pysgota môr y flwyddyn nesaf

Beth fydd y Prosiect yn ei olygu?

i) Holiadur

Mae rhan gyntaf yr ymchwil yn cynnwys arolwg o filoedd o bysgotwyr i gael gwybodaeth sylfaenol am ba mor aml y maent yn pysgota yn y môr yn 2015, pa mor aml y gallent bysgota yn y môr yn 2016 ac a fyddent yn barod i gymryd rhan mewn dyddiadur arolwg yn 2016os gwelwch yn dda.

Cymerwch yr holiadur yma os gwelwch yn dad: here:

ii) Dyddiaduron pysgotwr môr

Drwy gydol 2016 bydd cannoedd o bysgotwyr gwblhau dyddiadur o’r hyn y maent yn eu dal a’r hyn y maent yn ei wario ar bysgota môr.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr astudiaeth dyddiadur flwyddyn nesaf, cliciwch yma. anglingresearch@substance.net.

Pwy sy’n Gwneud y Pysgota Môr 2016 Ymchwil?

Mae’r ymchwil wedi cael ei gomisiynu gan Ganolfan yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Gwyddor Dyframaeth (Cefas) ac mae’n cael ei wneud gan Sylweddau sydd wedi ymgymryd â chyfoeth o ymchwil i gefnogi datblygiad bysgota yn y DU yn y degawd diwethaf.

Bydd y data a gesglir yn galluogi gwneuthurwyr polisi cenedlaethol a lleol i wneud penderfyniadau gwybodus ar reoli pysgodfeydd, ac yn rhoi i’r gymuned pysgota môr gyda gwybodaeth i’w helpu i ddatblygu eu safbwyntiau a’u polisïau eu hunain. Bydd hyn o fudd pysgotwyr a busnesau wrth helpu i warchod a gwella stociau pysgod drwy sicrhau penderfyniadau rheoli yn seiliedig ar y data gwyddonol gorau posibl.

Bydd data o Bysgota Môr 2016 yn caniatáu i’r llywodraeth yn y DU i gael mor gywir darlun â phosibl am bysgota môr yn y DU – yr hyn yn cael ei ddal a beth sy’n cael ei wario – fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus yn iawn, ar reoli ar gyfer datblygu cynaliadwy o bob math o bysgota môr o amgylch ein harfordiroedd.

Bydd canlyniadau’r astudiaeth dyddiadur helpu’r DU i gyflawni ei rwymedigaethau i adrodd ar ddalfeydd hamdden rhai rhywogaethau fel y pennir gan y Fframwaith Casglu Data’r UE Data Collection Framework a Rheoliad y Cyngor yr UE Council Regulation 1224/2009. TMae’r Fframwaith Casglu Data ei sefydlu yn 2002 er mwyn annog Aelod-wladwriaethau’r UE casglu digon o ddata i ganiatáu cyflwr stociau pysgod yn Ewrop i gael eu monitro mor gywir â phosibl gan y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio’r Môr International Council for the Exploration of the Seas a gan y Gwyddonol yr UE, Technegol ac Economaidd Pwyllgor Pysgodfeydd Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries. Mae’n gofyn casglu data pysgodfeydd hamdden o bob math o bysgota anfasnachol o’r lan a chychod.

Beth oedd Pysgota Môr 2012?

Roedd Pysgota Môr 2012 yn brosiect ymchwil pan ofynnwyd dros 11,000 o bysgotwyr i ddarparu gwybodaeth am yr hyn y maent dal ac maent yn ei wario. Amcangyfrifir bod:

  • Mae yna 884,000 o bysgotwyr môr yn Lloegr, 2% o’r holl oedolion
  • TMaent yn gwario £ 1.23 biliwn ar chwaraeon, gan gefnogi 23,600 o swyddi unwaith y bydd effeithiau anuniongyrchol ac anwythol yn rhoi ystyriaeth
  • Y rhai mwyaf cyffredin dal, yn ôl nifer, roedd macrell a gwyniad y môr.
  • Ryddhawyd pysgotwyr traethell tua 75% o’r pysgod a ddaliwyd, mae llawer ohonynt yn rhy fach, a physgotwyr cychod a ryddhawyd tua 50% o’u pysgod.

Mae Pysgota Môr 2012 wedi helpu llunwyr polisi lleol a chenedlaethol yn gwneud penderfyniadau cytbwys, gwybodus ar ddatblygu cynaliadwy pob math o bysgota môr, ac yn helpu sefydliadau eraill – megis cyrff pysgota môr – i ddatblygu eu polisïau eu hunain.

YGallwch gael mwy o wybodaeth am Bysgota Môr 2012 trwy lawrlwytho’r Adroddiad Terfynol. PDF.

Holiadur

Cliciwch yma i fynd â’r holiadur

Pwy sy’n talu?

Mae’r ymchwil hon yn bartneriaeth gyda:

The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science

Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI), Northern Ireland

Department for Environment, Food & Rural Affairs

Scottish Government

Marine Scotland

WG Logo

Cwestiynau ac Atebion

Cwestiynau Cyffredin yma.